Općinski sud u Zenici NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. PUHOVAC PO NOVOM PREMJERU - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Zenici NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. PUHOVAC PO NOVOM PREMJERU

24.01.2022 11:34

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj : 43 0 Su 206135 22 Su

Zenica, 04.01.2022.g.

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zenici

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU

K.O. PUHOVAC PO NOVOM PREMJERU

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini KO PUHOVAC po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se

uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekat sistematskog ažuriranja katastra za k.o. PUHOVAC izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koja će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru ,,Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elekronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Zenici na adresi Trg BiH br. 2 svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski Sud u Zenici, ul. Trg BiH br.2, 72000 Zenica.

           

PREDSJEDNICA SUDA

             Dženana Brković

 

Natrag