Općinski sud u Velikoj Kladuši NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE K.O.RAJNOVAC I K.O.VRNOGRAČ - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Velikoj Kladuši NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE K.O.RAJNOVAC I K.O.VRNOGRAČ

24.01.2022 11:24

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

Zemljišnoknjižni ured

Broj:023-0-SU-21-000 853

Velika Kladuša, 21.12.2021. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Velikoj Kladuši

            NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE  

                                        OPĆINE K.O.RAJNOVAC I K.O.VRNOGRAČ

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama K.O.Rajnovac i K.O.Vrnograč da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, odnosno dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoje pravo i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoje pravo na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekt registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Velikoj Kladuši, na adresu ul.Maršala Tita br.15, ponedjeljkom i četvrtkom od 08:00 do 11,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu

                                    “ OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

                                             ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

                                                   MaršalaTita br.15

                                               77230 Velike Kladuša”

 

                                                                                               PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                    Jasmina Miljković

 

Natrag