Općinski sud u Tešnju NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KO NOVOG PREMJERA JABLANICA - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Tešnju NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KO NOVOG PREMJERA JABLANICA

14.02.2022 14:48

 

BOSNA I HERCEGOVINA  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU

Broj: 039-0-Su-22-000 021

Tešanj, 01.02.2022.godine

                                                                                                              

        Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. Novine F BiH br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Tešnju,

      NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

   ZA KATASTARSKU OPĆINU NOVOG PREMJERA

JABLANICA

            Pozivaju se sve zainteresovane osobe, koje smatraju da polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama upisanim u katastarskoj općini novog premjera Jablanica, da prijave svoja prava u roku od 60 dana od dana objave ove najave u dnevnim novinama Večernji list i Dnevni Avaz, Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u dva primjerka i da ovom sudu dostave dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

            Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

            Kroz Projekat sistematskog ažuriranja zemljišne knjige i katastra izvršen je i prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i Knjige etažnog vlasništva u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora da provjere prijenos svog prava vlasništva ili drugih prava iz navedenih evidencija u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

            Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

            Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koja će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudske takse.

            Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokaznom dokumentacijom, moguća je u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Tešnju na adresi Bukva br. 8 (Krndija), svakim radnim danom od 08:00 do 13:30 sati.

            Dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na nekretninama dostavljati isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji, lično ili putem pošte na adresu Općinskog suda u Tešnju.        

                                      

                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                     Zdravko Popović

 

Natrag