Općinski sud u Srebreniku NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE TINJA, PODPEĆ, FALEŠIĆI i ČEKANIĆI - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Srebreniku NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE TINJA, PODPEĆ, FALEŠIĆI i ČEKANIĆI

13.02.2023 13:47

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPŠTINSKI SUD U SREBRENIKU

Broj: 30-0-Su-23-000 086

Srebrenik, 27.01.2023.godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 19/03, 54/04), Općinski sud u Srebreniku:

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

TINJA, PODPEĆ, FALEŠIĆI i ČEKANIĆI

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim opštinama Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići (Opština Srebrenik) po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu, navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate učestvovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koji će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Srebreniku, svakim radnim danom u vremenu od 08,00-14,00h.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Srebreniku                                                                                                                               Predsjednik suda

Ul. Radnička bb (za Zemljišnoknjižno odjeljenje)                                                                                     Muhamed Vejzović

75350 Srebrenik                                                                           

Natrag