Općinski sud u Mostaru NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BLAGAJ i KO BUNA - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Mostaru NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BLAGAJ i KO BUNA

02.12.2020 09:24

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U MOSTARU

ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED

Broj 058-0-Su-20-2069

Mostar, 11.11.2020.godine.

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH, br.19/03 i 54/04) Općinski sud u Mostaru

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KO BLAGAJ i KO BUNA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Blagaj i Buna po novom premjeru (brojevi čestica po katastarskoj evidenciji) da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom zemljišno knjižnom uredu. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišno knjižnog uloška.

Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišno knjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koje posjeduje zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Mostaru.

Kroz projekat sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i to KPU_Blagaj i KPU Buna u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastraskih općina koje su predmetom sistematskog ažuriranja, da provjere prenos prava vlasništva iz KPU u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru projekta registracije nekretnina u zemljišno knjižnom uredu provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična/osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20 (Cernica) svakim radnim danom osim petka od 09:00 do 12:00 sati.

SVIM ZAINTERESOVANIM STRANKAMA SE PREPORUČUJE DA PRIJAVU PRAVA NA NEKRETNINE SA OZNAKAMA PO NOVOM PREMJERU (KATASTARSKI BROJEVI ČESTICA) ŠALJU POŠTANSKIM PUTEM DA BI SE IZBJEGLE GUŽVE NA ŠALTERU ZK UREDA A SVE U CILJU ZAŠTITE STRANAKA I UPOSLENIKA OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19.

            NA KOVERTI KOJA ĆE BITI ADRESIRANA NA OPĆINSKI SUD U MOSTARU ZK URED „ADEMA BUĆA br.20“ OBAVEZNO NAZNAČITI ZA PROJEKAT HARMONIZACIJE KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA.

Obrazac zahtjeva za prijavu prava na nekretnine možete preuzeti sa web stranice Općinskog suda u Mostaru.

 

v.d. PREDSJEDNIKA SUDA

                                        Bajro Avdić

Natrag