Općinski sud u Gradačcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SRNICE GORNJE, SRNICE DONJE, SIBOVAC, JELOVČE SELO, RAJSKA I JASENICA - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Gradačcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SRNICE GORNJE, SRNICE DONJE, SIBOVAC, JELOVČE SELO, RAJSKA I JASENICA

23.01.2023 13:31

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPŠTINSKI SUD U GRADAČCU

Broj: 028-0-Su-23-000 033

Gradačac, 09.01.2023. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 19/03, 54/04 i 61/22), Opštinski sud u Gradačcu:

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

SRNICE GORNJE, SRNICE DONJE, SIBOVAC, JELOVČE SELO, RAJSKA I    JASENICA , politička opština Gradačac

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, upisanim u katastarskim opštinama Srnice Gornje, Srnice Donje, Sibovac, Jelovče Selo, Rajska, Jasenica (politička opština Gradačac)  po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.  Prijavom prava osiguravate učešće u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Opštinskog suda u Gradačcu svakim radnim danom u vremenu od 07,30-13,30h.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Opštinski sud u Gradačcu

Titova 29 (za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove) 76250 Gradačac

                                                                                                                         Predsjednik suda

                                                                                                                          Slobodanka Kojić

Natrag