Općinski sud u Čitluku NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU MEĐUGORJE - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Čitluku NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU MEĐUGORJE

29.01.2023 22:05

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI SUD U ČITLUKU
Broj: 055-0-Su-22-000-010
Čitluk, 13.01.2023. godine

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čitluku

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU MEĐUGORJE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Međugorje po novoj izmjeri, a koje odgovaraju nekretninama upisanim u katastarskoj općini SP_Međugorje po staroj izmjeri, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.
Prijava prava je prvenstveno u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čitluku na adresi: Kralja Tomislava 75, svakim radnim danom od 09:00-14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Čitluku, Kralja Tomislava 75, Čitluk

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                   Jadranka Prskalo

Natrag