Općinski sud u Cazinu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu SP_Cazin - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Cazinu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu SP_Cazin

07.11.2017 09:23

 

BOSNA I HERCEGOVINA/

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Zemljišnoknjižno odjeljenje

Broj: 020-0- Su-17-00-395

Cazin, 17.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 63, 65. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Službene novine F BiH br 19/03 i 54/04), Općinski sud u Cazinu

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_CAZIN

 

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Cazin i Cazin Grad po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenom Glasniku BiH i Službenim novinama F BiH, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

 

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

 

Kroz projekat sistematskog ažuriranja katastra za katastarsku općinu SP_Cazin izvršen je prenos prava vlasništva iz upisnika za knjigu položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u upisnik za knjigu položenih ugovora da provjere prenos svog prava vlasništva iz upisnika za knjigu položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava kako bi riješili svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

 

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koja je predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudske takse.

 

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te ličnu predaju podnesaka sa dokumentacijom, moguće je izvršiti u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Cazinu, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 sati do 16,00 sati u kancelariji broj 3.

 

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud Cazin, ul. Irfana Ljubijankića bb, 77220 Cazin.

                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                               Mirsad Hairlahović

Natrag