Općinski sud u Bihaću: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Ripač, Kralje i Pritoka - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Bihaću: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Ripač, Kralje i Pritoka

07.11.2017 09:19

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

Zemljišnoknjižni ured

Broj: 017-0-SU-17-001 028

Bihać:30.10.2017.

 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH, br.19/03 i 54/04), Općinski su u Bihaću

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

KATASTARSKE OPĆINE

RIPAČ, KRALJE I PRITOKA

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Ripač, Kralje i Pritoka po novom katastarskom operatu, odnosno SP_Ripač-Lohovo, SP_Pritoka, SP_Kralje, SP_Muslić Selo, SP_Papari, SP_Bakšaiš i SP_Golubić po starom katastarskom operatu, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

           Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tad pribavljenih dokaza.

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanje rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

             Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

           Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Bihaću, Bosanska br.4, i to sljedećim radnim danima utorak i četvrtak od 08:00 do 13:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Bihaću, Bosanska broj 4, 77000 Bihać                                      

                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                       Dijana Ostojić

Natrag