ODRŽANA TRIDESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA TRIDESET TREĆA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

21.12.2022 10:02

Dana 20.12.2022. godine održana je trideseta treća sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.U odnosu na prethodni saziv Vijeća, dana 15.12.2022. godine na 342. sjednici imenovan je novi član vijeća ispred Federalnog ministarstva pravosuđa od strane Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 33. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 32. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o imenovanju novog člana Vijeća IPP FBiH ispred Federalnog ministarstva pravosuđa;
  4. Pregled izvršenih aktivnosti prema Planu rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022.godinu;
  5. Usvajanje Izvješća o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu;
  6. Razno.

Vijeće IPP FBiH redovito je pratilo realizaciju planiranih aktivnosti, na godišnjoj razini provodilo sveobuhvatnu procjenu realizacije i predlagalo eventualne izmjene i dopune godišnjeg plana rada. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Izvješće o radu za 2022. godinu na razmatranje. Na 33. sjednici predloženo Izvješće je usvojeno za podnošenje Vladi Federacije BiH na prihvaćanje.

Natrag