ODRŽANA DVADESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET SEDMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

23.02.2022 19:50

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 27. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 26. sjednice Vijeća IPP FBiH; 
  3. Usvajanje Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godine;
  4. Aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada FGU za 2022. godinu;
  5. Informacija o provedbi IPP FBiH – uključivanje subjekata i organizacijski model;
  6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju radne skupine i Rješenja o imenovanju članova radne skupine za institucionalna i pravna pitanja IPP FBiH;
  7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju radne skupine i Rješenja o imenovanju članova radne skupine za tehničke standarde IPP FBiH;
  8. Informacija o radionici za Vijeće IPP-a sa stručnjacima iz Nizozemske;
  9. Informacija o uključivanju projekta podrške uspostavi IPP FBiH u PJI FBiH 2022 -2024;
  10. Razno.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremila i dostavila članovima Vijeća Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godine na razmatranje i konačno usvajanje. Tijekom 2022. godine ključna aktivnost je povećanje broja subjekata prema Planu rada. Tim povodom je Koordinacijsko tijelo definiralo organizacijski model uključivanja subjekata u IPP FBiH a pratiti će se na temelju navedenih razina spremnosti institucija u Planu. Predviđeno je uključenje 20 institucija koje su prepoznate kao subjekti IPP a aktivnosti imaju za cilj izgradnju kapaciteta subjekata IPP FBiH te njihovo aktivno uključivanje u uspostavu i funkcioniranje IPP FBiH.

Natrag