ODRŽANA DVADESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET OSMA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

19.04.2022 21:08

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Utvrđivanje dnevnog reda 28. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 27. sjednice Vijeća IPP FBiH;
  3. Informacija o projektnim aktivnostima: Izrada ETL procedura za harmonizaciju prostornih podataka IPP-a FBiH sa INSPIRE direktivom;
  4. Informacija o projektnim aktivnostima: Osiguranje tehnološke platforme za uređivanje, usklađivanje i dijeljenje podataka IPP FBiH;
  5. Informacija o sudjelovanju na EuroGeographics webinaru;
  6. Razno:

Informacija o pripremi novog Švedskog donatorskog projekta,

Informacija o mogućnostima financiranja Projekta podrške infrastrukturi prostornih podataka FBiH,

Informacija o pokretanju projekta LiDAR snimanje teritorija BiH,

       7. Edukacija - Infrastruktura prostornih podataka – značaj i koristi u Nizozemskoj.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH upoznala članove Vijeća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu.

Kao posljednja točka dnevnog reda organizirana je edukacija za članove Vijeća na temu „Infrastruktura prostornih podataka u Nizozemskoj“, gdje su stručnjaci ispred Nizozemske agencije za katastar, zemljišne knjige i kartografiju (Kadaster) predstavili članovima Vijeća korake uspostave, značaja i koristi od IPP. Agencija Kadaster je ujedno i Nacionalna kontakt točka u Nizozemskoj kako što je u Federaciji BiH to Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sukladno Zakonu o IPP. Održane su dvije prezentacije gdje je gosp. Rohan Bennet predstavio okvir upravljanja IPP a gosp. Dick Eertnik ulogu Kadastera kao davatelja podataka/proizvođača, upoznao članove Vijeća sa troškovima ali ujedno i značajem IPP. Članovi Vijeća IPP zajedno sa Koordinacijskim tijelom iskazali su zadovoljstvo sa edukacijom, gdje su se mogli vidjeti primjeri dobre prakse u Europi.

Natrag