ODRŽANA DVADESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH - FGU

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET DEVETA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBIH

22.06.2022 18:25

Dana 21.06.2022. godine održana je dvadeset deveta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća sukladno Rješenju Vlade Federacije BiH.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda 29. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 28. sjednice Vijeća IPP FBiH;
 3. Provedba aktivnosti uspostave IPP-a iz Plana rada za 2022. godinu (uključivanje subjekata, prezentacija novih harmoniziranih setova, dorade aplikacija, tenderi u toku);
 4. Informacija za sjednicu Vlade Federacije BiH i prijedlog Odluke o izradi ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH;
 5. Potpisivanje ugovora za fazu dizajna novog projekta razvojne saradnje (Švedski donatorski projekt);
 6. Informacija o održanoj EuroGeographics skupštini u Sarajevu;
 7. Informacija o Regionalnoj konferenciji u Sloveniji;
 8. Informacija o FIG;
 9. Razno:

- Izrada digitalnih ortofoto planova FBiH

- LiDAR snimanje teritorija BiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao Koordinacijsko tijelo IPP FBiH je intenzivno radila na provedbi aktivnosti usvojenog Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2022. godinu. Članovima Vijeća predstavljene su aktivnosti vezane za dorade aplikacija Registara IPP i Kataloga metapodataka IPP FBiH u svrhu unapređenja rada korisnika i interoperabilnosti.

Pored toga, Koordinacijsko tijelo IPP FBiH pripremilo je tendersku dokumentaciju za provedbu javne nabavke usluga:

 • izrada ETL procedura za usklađivanje prostornih podataka IPP-a FBIH sa INSPIRE direktivom;
 • osiguranje tehnološke platforme za uređivanje, usklađivanje i dijeljenje podataka IPP FBiH;
 • kreiranja i dizajniranja vizualnog identiteta IPP FBiH;
 • izrada ažuriranog strateškog dokumenta IPP FBiH i akcijskog plana uspostave.

Natrag