Obavijest o nabavi topografske karte BiH - FGU

Novosti pregled

Obavijest o nabavi topografske karte BiH

07.03.2017 10:41

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u 2016. godini izradila topografsku kartu Bosne i Hercegovine razmjere 1:250 000. Karta je izrađena u digitalnoj formi iz baze podataka, te tiskana na papiru u formi zidne karte.

Nabava navedene karte može se izvršiti podnošenjem pismenog zahtjeva (putem pošte ili putem elektroničke pošte), prema naknadi određenoj Zakonom o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina („Službeni list SRBiH“, br. 35/85 i 12/87 i „Službeni list RBiH“, br. 4/93, 21/93 i 13/94), koji se u skladu s člankom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, utvrđenoj Tarifom naknada za korištenje podataka premjera i katastra u Odluci o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/15).

Od naknade su oslobođeni državna, federalna, kantonalna i općinska tijela, te drugi subjekti iz članka 8. Zakona o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina.

Natrag