OBAVIJEST O NABAVI ZIDNE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE SA ADMINISTRATIVNOM PODJELOM, KARTE BOSNE I HERCEGOVINE SA HIPSOMETRIJSKOM SKALOM BOJA I TOPOGRAFSKE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE - FGU

Novosti pregled

OBAVIJEST O NABAVI ZIDNE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE SA ADMINISTRATIVNOM PODJELOM, KARTE BOSNE I HERCEGOVINE SA HIPSOMETRIJSKOM SKALOM BOJA I TOPOGRAFSKE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE

16.01.2020 15:17

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove sukladno svojim nadležnostima izradila je slijedeće karte :

  1. Karta Bosne i Hercegovine sa administrativnom podjelom,  R 1:250 000

 

        2.  Karta Bosne i Hercegovine - sa hipsometrijskom skalom boja, R 1:250 000

 

        3.   Topografska kartu Bosne i Hercegovine, R 1:250 000

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove sukladno svojim nadležnostima izradila je:

  • Kartu Bosne i Hercegovine sa administrativnom podjelom,
  • Kartu Bosne i Hercegovine sa hipsometrijskom skalom boja i
  • Topografsku kartu Bosne i Hercegovine, sve u razmjeri 1:250 000.

Obrada i tiskanje navedenih karata urađena je sukladno pravilima važećeg Topografskog modela podataka FGU i Pravilnika o temeljnoj topografskoj bazi podataka ("Službene novine FBiH", br.17/19).

Karte su izrađene u Gauss-Krugerovoj projekciji sa prikazanim pravouglim i geografskim koordinatama.

Sadrže velik broj informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koji se odnose na naselja, puteve, vode, vegetaciju, oblike reljefa Zemlje i granice teritorijalnih područja, sve dopunjeno opisom karte.

Na karti Bosne i Hercegovine sa hipsometrijskom skalom boja u R 1:250 000 istaknut je reljef u osamnaest (18) nijansi čiji je raspon svake nijanse 120 metara visinske razlike, istaknute su kote i prevoji dok su na karti Bosne i Hercegovine sa administrativnom podjelom u R 1:250 000 osim navedenog istaknute i granice administrativne podjele u Bosni i Hercegovini (državna granica, granica entiteta, distrikta Brčko, županija i općina) sa sjedištima.

Rješenjem broj: 06-38-8-3784/18 izdanog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, njihova je upotreba odobrena u procesu izvođenja nastave u srednjim i osnovnim školama a mogu se koristiti i u drugim institucijama javne uprave.

Karte su izrađene u digitalnoj formi iz baze podataka u pdf i tif formatu, te tiskanje na papiru u formi zidne karte.

Nabava navedenih karata može se izvršiti podnošenjem pismenog zahtjeva (putem pošte ili putem elektronske pošte), prema naknadi određenoj Zakonom o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti izmjere i katastra nekretnina („Službeni list SRBiH“, br. 35/85 i 12/87 i „Službeni list RBiH“, br. 4/93, 21/93 i 13/94), koji se sukladno članku IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, utvrđenoj Tarifom naknada za korištenje podataka izmjere i katastra u Odluci o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/15).

Od naknade su oslobođeni državni, federalni, županijski i općinski organi, te drugi subjekti iz članka 8. Zakona o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti izmjere i katastra nekretnina.

Natrag