KATASTARSKA OPĆINA VOLJICE - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - FGU

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA VOLJICE - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

29.05.2020 11:47

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”), te članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog  klasiranja  zemljišta (“Službene novine FBiH, broj 92/16), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ( Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99 ), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Voljice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje,  objavljuje sljedeći:

OGLAS

O POČETKU   IZLAGANJA   NA   JAVNI   UVID   PODATAKA   IZMJERE   I   KATASTARSKOG   KLASIRANJA   ZEMLJIŠTA   ZA   KATASTARSKU   OPĆINU   VOLJICE

Dana 15.06.2020 god., u mjestu Voljice, općina Gornji Vakuf – Uskoplje, započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebne dijelovi zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj općini Voljice, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Povjerenstvo će  svakoj   pravnoj i fizičkoj osobi za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine  vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja  podataka poseban poziv da u označeno   vrijeme  pristupe u  radne  prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave (dokumenta) koje  će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Voljice, dužne su da se same jave Povjerenstvu, i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti Izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana ( rodni list), a predstavnik pravne osobe dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa  upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem. (ID broj)

Izlaganje na  javni   uvid podataka   vršiti   će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 h u radnoj   prostoriji Povjerenstva   za   izlaganje podataka   smještenoj u sklopu  objekta Pošte , a   koja se nalazi u neposrednoj  blizini  područne  Osnovne   škole  “Voljice”   u   Voljicu.

Izlaganje će se odvijati u terminima : 09:00 do 11:30 ;   12:30 do 15:00 h.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, povlačit će zakonske posljedice.

Broj:06-26.3-1122/20


Gornji Vakuf-Uskoplje, 28.05.2020. godine

Povjerenstvo za izlaganje podataka

 

Natrag