KATASTARSKA OPĆINA VISORI, OPĆINA ČELIĆ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - FGU

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA VISORI, OPĆINA ČELIĆ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

04.01.2024 13:56

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člama 44. stav 3.Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastrskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH 92/16“), člana 92. Zakona o upravnom postupku Federacija BiH („Službene novine F BiH br.2/98, 48/99 i 61/22“), Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Visori, imenovana Rješenjem broj: 01-45-1047/22 od 15.12.2023.godine objavljuje sljedeći

OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU VISORI

U mjestu Čelić, u administrativnoj zgradi Općine, kancelarija broj 102, u period od 15.01.2024.godine do 31.03.2023.god provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade i drugi građevinske objekte) koji se nalaze u katastarskoj općini Visori.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Visori da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potreben podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Visori dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje pravnih interesa na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti: ličnu kartu, zastupnici maloljetnih osoba dužni su donijeti Izvadak iz Matične knjige rođenih, a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje kao i ID broj.

Izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog kalsiranja obavljat će se svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 u radnim prostorijama Komisije, kancelarija broj 102 (prvi sprat) koje se nalaze u zgradi Općine Čelić. Neodazivanje ovom pozivu Komisije, odnosno ovom oglasu povlači zakonske posljedice.

Broj:02-45-1047/22

Čelić, 26.12.2023.godine

                                                                                                         Predsjednik Komisije

Enesa Mehmedović, dipl.pravnik

Natrag