Javne konsultacije, Studija početnog stanja (Situacijska analiza) – Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - FGU

Novosti pregled

Javne konsultacije, Studija početnog stanja (Situacijska analiza) – Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

29.11.2022 13:44

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinacijsko tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - IPP FBiH (članak 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", 55/21) i odgovorna institucija za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, organizira javne konsultacije u sklopu izrade Studije početnog stanja (Situacijska analiza) – Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, u skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH.

Javne konsultacije se provode u skladu sa principima definiranim Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine i Projektnom zadatku za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, a sve u cilju pribavljanja dodatnih informacija od zainteresiranih strana. Javne konsultacije se provode i s ciljem osiguranja horizontalne i vertikalne koordinacije u procesu izrade strateških dokumenata, ostvarivanja partnerstva, te u cilju javnosti i transparentnosti tijekom izrade strateškog dokumenta. Konsultacije će za ovu fazu trajati do 05.12.2022. godine.

Komentari se dostavljaju na kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba uz obvezno uključivanje narednih informacija:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt email
  3. Naziv institucije/pravnog subjekta ili naznaka da se isti dostavljaju u ime privatnog subjekta
  4. Jasne naznake na koji dio dokumenta se komentari dostavljaju

Ovim putem također obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane strane da se 05.12.2022. godine u 12 sati pridruže javnoj raspravi/sastanku u cilju pribavljanja mišljenja i komentara na nacrt Studije početnog stanja.

Prisustvo javnoj raspravi/sastanku moguće je ostvariti uživo u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (dvorana za sastanke, 3. kat) ili online koristeći naredni URL: https://fuzgipp.webex.com/weblink/register/r529ad8dbf71dec7b5a9acc3321ff0031 za prijavu prisustva.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite sa zahtjevom na email: ipp.fbih@fgu.com.ba

Natrag