Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj, NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BRADIĆI I RAVNA PO NOVOM PREMJERU - FGU

Novosti pregled

Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj, NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BRADIĆI I RAVNA PO NOVOM PREMJERU

21.12.2021 08:56

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED MAGLAJ

Broj: 042-0-Su-21-001 489

Zavidovići, 09.12.2021.godine

            Na osnovu člana 63. i člana 67 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine FBiH” broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE BRADIĆI I RAVNA PO NOVOM PREMJERU

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama koje leže u katastarskim općinama Bradići i Ravna po novom premjeru, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH i dvojim dnevnim novinama, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

U zemljišnu knjigu će se kao vlasnik odnosno nosilac nekog drugog prava upisati osoba koja je od strane zemljišnoknjižnog ureda utvrđena kao vlasnik odnosno nosilac nekog drugog prava na nekretnini, odnosno osoba čije vlasništvo odnosno drugo pravo prema stanju stvari zemljišnoknjižnom uredu izgleda najvjerovatnijim. Prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška upisat će se ograničenja vlasništva i stvarna prava na tuđoj stvari, ako su prijavljena zemljišnoknjižnom uredu i ako su dokazana javnom ispravom ili javno ovjerenom privatnom ispravom.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima, na adresi Maglaj, Viteška 2, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu „Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj, ul. Viteška 2“.

 

                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                  Kalabić Uzeir

 

Natrag