Jačanje svijesti javnosti, mapiranje ranjivih grupa i socijalni monitoring - FGU

Jačanje svijesti javnosti, mapiranje ranjivih grupa i socijalni monitoring

JAČANJE SVIJESTI JAVNOSTI, MAPIRANJE RANJIVIH GRUPA I SOCIJALNI MONITORING

1. Kampanja javnog informiranja

Pored Zakonom propisane objave, u okviru Projekta registracije nekretnina se kontinuirano organiziraju i provode dodatne kampanje čiji je cilj informirati građane o aktivnostima Projekta, usmjeriti građane prema nadležnim institucijama u kojima se mogu informirati o aktivnostima na usklađivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, odnosno potaknuti građane da prijave svoja prava na nekretninama u procesu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima nove izmjere.

Kampanje se provode kroz dijeljenje informacija na više načina:

a) informiranje putem medija, radio i TV stanica i web portala.

Na linku ispod nalaze se sadržaji sa informacijama o Projektu registracije nekretnina koje možete pregledati i preuzeti.

Kampanja javnog informiranja se provodi na dvije razine, i to:

  • na središnjoj razini – opća kampanja javnog informiranja
  • na lokalnoj razini – lokalna kampanja javnog informiranja

Opća kampanja javnog informiranja traje trideset (30) dana i za glavni cilj ima upoznavanje javnosti sa značajem registracije nekretnina, pravima i obvezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija. Opća kampanja javnog informiranja se realizira kroz objavljivanje animiranih video spotova o aktivnostima Projekta na televizijskim stanicama FTV, BHT, RTRS, NOVA BIH i OBN, objavljivanjem radijskih klipova/jinglova o aktivnostima Projekta na radio stanicama BH RADIO 1, RADIO FEDERACIJI BiH, Radio RS, RSG, RDV i Radio Herceg Bosne, objavljivanjem „bannera“ na web portalima nezavisne.com., bljesak.info, Tuzlanski.ba, i krajina.ba.

Lokalna kampanja javnog informiranja se provodi za sve pojedinačne lokacije obuhvaćene sistematskim usuglašavanjem podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz Projekt.

Lokalna kampanja se realizira kroz objavljivanje radio jinglova o započetim postupcima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige na lokalnim i nacionalnim radio postajama uz objavu informacije o isticanju roka za prijavljivanje prava na nekretninama za predmetne katastarske općine, te objavljivanje saopćenja na web portalima. Lokalna kampanja se provodi nakon što općinski sud objavi oglas o najavi uspostavljanja zemljišne knjige.

b) informiranje putem promotivnog materijala, plakata i letaka

Plakati koji najavljuju planirani Projekt i pultovi sa lecima u kojima su pobliže opisani ciljevi Projekta, prava i obveze pojedinca, a koje se tiču navedenih aktivnosti, postavljaju se u općinskoj zgradi, zgradi općinskog suda, centrima za socijalnu skrb, domovima zdravlja, udrugama građana i drugim općinskim institucijama koje posjećuju građani. Podjelu plakata i letaka obavljaju predstavnici lokalnih zajednica uz nadzor osoba za podršku općinske uprave.

Pored navedenih načina prenošenja informacija o projektnim aktivnostima vrši se i neposredna komunikacija sa predstavnicima udruženja građana koji su evidentirani kao potencijalno ranjiva kategorija.

 

2. Mapiranje ranjivih skupina i socijalni monitoring

Aktivnosti na mapiranju potencijalno ranjivih skupina se kontinuirano provode na teritoriji jedinica lokalne samouprave sa ciljem identificiranja osoba koje bi potencijalno mogle imati poteškoće u izražavanju svojih prava na nekretninama i ostvarivanju pristupa postupku registracije nekretnina. Nastoji se utvrditi šta je to što je potrebno pojedinoj kategoriji, da li je to informacija, usluga zemljišne administracije, olakšan pristup, dokumentacija ili sl.

Potencijalno ranjive skupine su: pripadnici nacionalnih manjina (najčešće je riječ o Romima), izbjegle i raseljene osobe, osobe sa umanjenim sposobnostima kao i osobe sa posebnim potrebama, nepismene osobe, osobe sa veoma oštećenim sluhom, vidom, gluhonijeme osobe, obitelji nestalih, osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne, samohrane majke, osobe koje posjeduju određene nekretnine a odsutne su duže od šest mjeseci sa teritorija katastarske općine u kojoj posjeduju nekretnine.

Informacije o Projektu također možete naći na letku koji je namijenjen ranjivim skupinama, čija se izrada i distribucija vrši u okviru Projektnih aktivnosti.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju nekretnine u zemljišno-knjižnom uredu, zemljišno-knjižni referent koji zaprima zahtjeve dužan je svakoj stranci ponuditi pripremljen obrazac putem kojeg se izjašnjava osjeća li se pripadnikom neke od potencijalno ranjivih skupina.

“Evidencija participacije pripadnika ranjivih skupina u procesu usuglašavanja podataka - zahtjevi”.

 

 

“Evidencija participacije pripadnika ranjivih skupina u procesu usuglašavanja podataka - žalbe”.

 

Za postupak mapiranja koriste se dvije metode:

     • Metoda kvalitativnog istraživanja - provodi se mapiranje ranjivih skupina na temelju podataka koji su prikupljeni u ranijim projektima od strane određenih institucija.

     • Metoda kvantitativnog istraživanja je tehnička metoda istraživanja i podrazumijeva prikupljanje podataka sa “terena”.

U svrhu prikupljanja podataka o ranjivim skupinama kreirani su Upitnici:

   • Upitnik za mapiranje ranjivih skupina

 

     • Upitnik o evidentiranju poteškoća i prijedloga za otklanjanje

 

Socijalni monitoring se provodi paralelno sa aktivnostima na usuglašavanju podataka o nekretninama sa ciljem praćenja sudjelovanja potencijalno ranjivih skupina u aktivnostima usuglašavanja podataka o nekretninama.

Tijekom aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka vrši se ažuriranje pokazatelja socijalnog monitoringa. Rezultati ažuriranja ukazuju na to da li je potrebno promijeniti način informiranja građana na teritoriju koji je uključen u aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka te je li došlo do određenog poboljšanja u aktivnostima potpore osobama za koje utvrđuje da je potrebna podrška.

Metodološki pristup socijalnog monitoringa uključuje tri područja aktivnosti:

      •   Edukacija zaposlenih u sektoru za zemljišnu upravu Federacije Bosne i Hercegovine,

      •   Kampanja javnog informiranja svih građana s naglaskom na ranjive skupine i

      •   Praćenje aktivnosti socijalnog monitoringa kroz indikatore

 

Projekt registracije nekretnina kroz prizmu rodne ravnopravnosti

Svaka osoba koja posjeduje poslovnu sposobnost ima pravo zaključivati različite ugovore koji su temelj za stjecanje vlasništva nad nekretninom bez obzira na njen spol. U sklopu Projekta se podržavaju aktivnosti usmjerene na jačanju svijesti javnosti s jakim fokusom na ravnopravnost spolova, s ciljem da žene budu na odgovarajući način informirane o svojim pravima te da ih se potakne na aktivno sudjelovanje u aktivnostima registracije nekretnina. Vlasništvo nad nekretninom je jedan od ključnih elemenata ekonomske neovisnosti bilo koje osobe, a otvara brojne druge mogućnosti za napredak pojedinca i zajednice.

Više informacija oravnopravnost polova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama možete naći na Letku o rodnoj ravnopravnosti.

 

 

  1. Konsultant za socijalna pitanja

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove jekao institucija koja implementira Projekt registracije nekretnina osigurala zainteresiranim stranama dodatne kanale informiranja radi ostvarivanja prava kroz pružanje detaljnih informacija o Projektu i omogućavanje pristupa informacijama. Angažiran je Konsultant za socijalna pitanja koji se bavi prikupljanjem podataka te na temelju njih priprema izvješća o potencijalno ranjivim skupinama i provodi metodologiju socijalnog monitoringa. Konsultant za socijalna pitanja pruža zainteresiranim građanima informacije o Projektu putem dostupnih kanala za postavljanje upita.

Tijekom trajanja aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sve zainteresirane strane imaju mogućnost slati svoja mišljenja, zahtjeve, primjedbe, upite vezano za Projekt registracije nekretnina Konsultantu za socijalna pitanja. U okviru planiranih aktivnosti Projekta organizirati će se i godišnji Dan otvorenih vrata na kojem će građani biti pozvani da uživo posjetom Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove podijele svoja mišljenja o uslugama registracije nekretnina i tekućim aktivnostima usklađivanja podataka. Informacije o točnom datumu i vremenu održavanja Dana otvorenih vrata biti će blagovremeno objavljene na web portalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (www.fgu.com.ba).

 

Kontakt za opće informacije o Projektu:

telefon: +387(0)33586064

e-mail adresa: rerp_fbih@fgu.com.ba.

Kontakt informacije konsultanta za socijalna pitanja:

Svjetlana Papac,

telefon: +387(0)33586064

e-mail adresa: rerp_fbih@fgu.com.ba.

U slučaju da bilo koja zainteresirana strana ima potrebu za dodatnom pomoći u ostvarivanju svojih prava na nekretninama, a nije u mogućnosti angažirati stručnu ili profesionalnu pomoć, može potražiti besplatnu pravnu pomoć kod organizacija i institucija koje pružaju usluge besplatne pravne pomoći. Kako bi korisnicima olakšali mogućnost korištenja besplatne pravne pomoći na linku ispod se nalaze kontakti nekih od pružatelja usluga.