Opće informacije - FGU

Opće informacije

1.        PRAVNI TEMELJ ZA PROVEDBU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

Na temelju članka V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01, 02-05-2-630/13, od 23.07.2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 38. redovnoj sjednici, održanoj 07.08.2013. godine, donijelo Odluku o ratifikaciji Sporazuma o financiranju (Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj, koji je potpisan u Sarajevu, 25.01.2013. godine, na engleskom jeziku (Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori br. 17 od 12.09.2013. godine).

Projektni sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj je potpisan u Sarajevu 17.07.2013. godine, a Supsidijarni sporazum (Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH je potpisan 21.08.2013. godine.

Sporazum o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj kao i Projektni sporazum između Federacije BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj i Projektni sporazum između Republike Srpske i Međunarodne asocijacije za razvoj su 23.09.2013. godine proglašeni efektivnim od strane Međunarodne asocijacije za razvoj. Rok za završetak Projekta je 31.07.2018. godine.

Projekt registracije nekretnina predstavlja nastavak Projekta registracije zemljišta koji je uspješno implementiran u periodu travanj 2007.- lipanj 2012. godine

 

2.        INSTITUCIONALNI I IMPLEMENTACIJSKI ARANŽMANI PROJEKTA

Projektom u FBiH upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i uz nju Federalno ministarstvo pravde za dijelove Projekta koji se odnose na zemljišnu knjigu u FBiH.

Jedinica za implementaciju Projekta je uspostavljena u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne i sastoji od državnih službenika i stručnjaka angažiranih po ugovoru i sa radnim iskustvom potrebnim za uspješnu implementaciju aktivnosti Projekta. Jedinica za implementaciju Projekta je odgovorna za neposredno izvršenje Projekta i za svoj rad odgovara Rukovoditelju Jedinice, ali glavnu odgovornost za implementaciju ima Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Jedinica za implementaciju Projekta se fokusira na povjereničke funkcije (nabave, financije, povlačenje sredstava), vrši konsolidaciju i izvještavanje o indikatorima monitoringa, nadzor nad planovima za okolišno upravljanje u tijeku građevinskih radova i pruža usluge prevođenja.

Međuentitetska koordinacija implementacije Projekta je organizirana kroz Odbor za koordinaciju Projekta (PCB). Uloga PCB-a je da koordinira aktivnosti Projekta i da razmjenjuje informacije o projektu čime će se osigurati usklađen pristup između entiteta. PCB se sastoji od šest imenovanih predstavnika, po tri iz svakog entiteta, i to predstavnika entitetskih geodetskih uprava, ministarstava pravde i ministarstava financija.

Kvartalni izvještaji koji sadrže tabelu i indikatore monitoringa, kao i narativno izvješće s općim prikazom napretka Projekta i važnih pitanja, se u Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju u Jedinici te se nakon odobrenja od strane Ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostavljaju Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu financija, Federalnom ministarstvu pravde i nadzornom timu Svjetske banke. Navedena kvartalna izvješća se prezentiraju Vladi FBiH i predstavljaju temelj za redovne diskusije o napretku Projekta i pitanjima koja se odnose na Projekt.

 

3.        OPIS PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

Razvojni cilj Projekta registracije nekretnina i korisnici

Razvojni cilj Projekta je pružanje podrške razvoju održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Registri nekretnina (zemljišne knjige i katastri) pružaju podloge za zemljišnu administraciju i za uspostavljanje nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Oni se smatraju usklađenima kada su njihovi sadržaji međusobno povezani i verificirani. Održivost se mjeri stupnjem u kojem institucija generira prihode koji odgovaraju njenim troškovima, naplaćuje pristupačne takse, pruža kvalitetne usluge bez diskriminacije i u razumnim rokovima. Ključna pokretačka snaga za sustav registracije nekretnina bit će registracija prava na nekretninama i hipoteka, kao i dostupnost pouzdanih informacija za omogućavanje investicija, oporezivanja nekretnina i prostornog planiranja, te za omogućavanje socijalnog monitoringa transakcija nekretninama.

Korisnici Projekta su (i) javnost, koja može da ima u vlasništvu, iznajmljuje, drži pod hipotekom i koristi nekretnine pod zaštitom pravne registracije prava, (ii) poslovna zajednica koja investira i koja se može osloniti na siguran pristup nekretninama i poboljšanu dostupnost kredita, (iii) vladine institucije i općine, koje mogu da koriste pristup točnim prostornim podacima u cilju povećanja svojih prihoda i za donošenje svojih odluka, te (iv) institucije za zemljišnu administraciju, koje će imati koristi od održivijeg rada i politika za osoblje.

Društvo u cjelini će imati koristi od poboljšanog rukovođenja zemljištem, podržanog ažurnim i lako dostupnim prostornim informacijama o nekretninama i transakcijama nekretninama, što će dovesti do povećanja stupnja preuzimanja odgovornosti i donošenja odluka na temelju informacija, kao i kreiranja politika vezanih za zemljište, nekretnine i prirodne resurse.