Što trebate znati o Projektu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Što trebate znati o Projektu

Što trebate znati o Projektu

PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA, DODATNO FINANCIRANJE

Projekt registracije nekretnina - Dodatno financiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine se provodi temeljem Sporazuma o zajmu Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine). Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina su državna i entitetska tijela u BiH prepoznala kao razvojni projekt od velikog državnog značaja. Projektom u Federaciji BiH upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalno ministarstvo pravde, i to u dijelovima Projekta koji se odnose na zemljišnu knjigu u FederacijiBosne i Hercegovine.

Razvojni cilj Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine je pružiti podršku razvoju održivog sustava za registraciju nekretnina sa usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima Federacije Bosne i Hercegovine. Projektne aktivnosti se provode u okviru tri osnovne komponente:

Komponenta A: Razvoj podataka za registraciju nekretnina

U okviru ove komponente se pruža podrška aktivnostima na usuglašavanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka o nekretninama i pravima na nekretninama i aktivnostima na zamjeni i/ili uspostavi zemljišne knjige po podacima nove katastarske izmjere. Provode se i aktivnosti na vektorizaciji katastarskih planova, jačanju svijesti javnosti, mapiranju potencijalno ranjivih skupina i socijalnom monitoringu u cilju osiguranja jednakog tretmana svih građana bez obzira na njihov rod, etničku pripadnost ili društveni položaj, te kontrola kvaliteta izvedenih radova u procesu usuglašavanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige.

Komponenta B: Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina

Razvojem infrastrukture za registraciju nekretnina nastavljaju se aktivnosti na poboljšanju radnih uvjeta u sektoru zemljišne administracije kroz obnovu ureda, osiguranje namještaja i opreme, izradu digitalnih arhiva, nabavu geodetske opreme, jačanje kapaciteta za upravljanje informacijskim tehnologijama institucija koje vrše provedbu projekta i poboljšanje postojećih IT sustava. Ova komponenta podržava uspostavljanje strateške upravljačke strukture IT, dalji razvoj IT-a i pružanje e-usluga za sektor zemljišne administracije. Dalje poboljšanje uvjeta rada dovest će do unapređenja kvalitete korisničkih usluga i standarda usluga u sektoru zemljišne administracije.

Komponenta C: Razvoj politika, institucionalni razvoj i upravljanje Projektom

U okviru ove komponente se pruža podrška razvoju politika, institucionalnom razvoju i podrška upravljanju i praćenju provedbe Projekta putem pružanja tehničke pomoći, kontinuirane edukacije uposlenih u sektoru zemljišne administracije, ažuriranja dugoročnih strategija i poslovnih planova i istraživanja percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Koje su najznačajnije projektne aktivnosti za korisnike?

Glavne aktivnosti Projekta koje su od značaja za korisnike usluga zemljišnoknjižne administracije se provode kroz aktivnosti u okviru Komponente A, a jedna od najznačajnijih aktivnosti ove komponente jeste provođenje postupaka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u zemljišnoknjižnim uredima nadležnih općinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz čije se provođenje vrši usklađivanje podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige.

Informacije o Projektu, također možete naći na plakatu prikazanom ispod, a čija distribucija se vrši u okviru Projektnih aktivnosti.

 

Na koji način se vrši usklađivanje podataka o  nekretninama između katastra i zemljišne knjige?

Prvi korak u pripremi zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima nove izmjere u katastarskim općinama koje imaju na snazi katastar zemljišta zasnovan na podacima nove izmjere je identificiranje nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina i izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije koju izrađuje angažirani pružatelji usluga (geodetske firme), pregledava i ovjerava nadležna služba jedinica lokalne samouprave, te se ona prosljeđuje nadležnom općinskom sudu u svrhu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige utemeljene na podacima nove izmjere.

U svrhu preuzimanja podataka o stanovima i drugim jedinicama u etažnom vlasništvu (etažne jedinice) iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za svaku se katastarsku općinu nove izmjere vrši izrada baze podataka etažnih jedinica u koju se upisuju etažne jedinice svih zgrada u kojima je minimalno jedna etažna jedinica upisana u KPU. Pri tome se podaci o etažnim jedinicama upisanim u KPU preuzimaju u novu bazu, a potrebni tehnički podaci o etažnim jedinicama koje nisu upisane u KPU se prikupljaju na terenu. Na temelju baze podataka etažnih jedinica koja je faktički zbir diobenih planova zgrada, u kojima je minimalno jedna etažna jedinica upisana u KPU, vrši se upis podataka o etažnim jedinicama u zemljišne knjige.

U ovom postupku se također vrši priprema prijenosa podataka o etažnim jedinicama koje su već upisane u zemljišnu knjigu (BPZK) po staroj izmjeri - zgrade upisane u zemljišnu knjigu. Kod ovakvih slučajeva angažirani pružatelj usluga će u svrhu unosa podataka po novoj izmjeri u BPZK postojeće podatke o etažnim jedinicama prilagoditi novoj izmjeri. U tu svrhu će angažirani pružatelj usluga izraditi posebnu tabelu u koju će biti upisane sve etažne jedinice koje su već upisane u zemljišnu knjigu.

Više informacija o katastarskoj evidenciji možete naći na letku o katastru, čija se izrada i distribucija vrši u okviru Projektnih aktivnosti.

 

 

Kako se provode aktivnosti zamjene/uspostave zemljišne knjige?

Postupak zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige započinje tako što nadležni općinski sud javnim oglasom najavi uspostavljanje zemljišne knjige za određenu katastarsku općinu.

Najava postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige će biti objavljena na oglasnoj ploči suda, u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, u najmanje dva dnevna lista koja su dostupna u cijeloj Bosni i Hercegovini te na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave, u lokalnim elektronskim medijima i na mjestima uobičajenim za oglašavanje u predmetnoj katastarskoj općini i mjesnoj zajednici. Najava postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige dodatno je podržana i obveznim provođenjem Kampanja javnog informiranja (pročitaj više).

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na temelju koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini. Osobe koje polažu pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti najmanje za 90 narednih dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje potrebnih dokaza.

Lica koja nisu bila u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, sukladno odredbi stavka 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.

Točkom (5) članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama je propisano da u slučaju ako se zainteresirana osoba ne prijavi u navedenom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na temelju postojećih dokaza sukladno članku 64. Zakona o zemljišnim knjigama. Navedeno isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik, i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige nije utvrđena kao vlasnik sukladno članku 69. Zakona o zemljišnim knjigama. Na temelju navedenog jasno je da proceduru uspostave zemljišne knjige provode općinski sudovi, a sve sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama, te da su općine, županije, entiteti i država Bosna i Hercegovina stranke u postupku kao i svi ostali.

Nakon što provede postupak, kako bi utvrdio u čiju korist uspostaviti pravo vlasništva na nekretninama, zemljišnoknjižni ured donosi rješenje i dostavlja ga strankama.

Vaše je pravo i obveza da u nadležnom zemljišnoknjižnom uredu registrirate svoje vlasništvo i suvlasništvo, tebez plaćanja sudskih taksi riješite imovinsko-pravni status svojih nekretnina.

Za sve zainteresirane strane zagarantirana su sva prava u redovnim postupcima kod nadležnih jedinica lokalne samouprave, mjesno nadležnih zemljišno knjižnih ureda i drugih sudionika u Projektu registracije nekretnina.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na 110. plenarnoj sjednici održanoj 31. svibnja 2018. godine odlučivao i utvrdio da su odredbe čl. 63, 66, 67, 70, 71, 72. i 76. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 6. Europske konvencije, članku II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, članku 13. Europske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu i članku II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članku 14. Europske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu. Ovom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je potvrđena ustavnost i zakonitost postupaka uspostave i zamjene zemljišnih knjiga na području Federacije Bosne i Hercegovine koji se provode u okviru implementacije Projekta registracije nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine.

Više informacija o zemljišnoknjižnoj evidenciji možete naći na letku o zemljišnoj knjizi čija se izrada i distribucija vrši u okviru Projektnih aktivnosti.

 

 

Provjerite da li ste korisnik Projekta registracije nekretnina?

Ukoliko niste sigurni da li je vaša nekretnina obuhvaćena Projektom registracije nekretnina, na listi ispod je omogućen uvid u katastarske općinekoje su na prijedlog jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH uključene u aktivnosti Projekta registracije nekretnina.

 

 

Kako možete provjeriti kojoj katastarskoj općini pripada vaša nekretnina?

Ukoliko niste sigurni na području koje katastarske općine se nalazi vaša nekretnina, omogućen je slobodan on-line pristup katastarskim podacima u Federaciji BiH.

Katastarski podaci su dostupni iz baze podataka katastra nekretnina putem Geoportala Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove www.katastar.ba, gdje je dostupno više elektronskih usluga pretrage i pregleda katastarskih i drugih podataka (po broju parcele, po broju PL-a, ili grafičkom pretragom po interaktivnoj mapi).

 

 

Da li ste upisani kao vlasnik nekretnine u zemljišnoj knjizi?

Informacije o pravnom statusu nekretnine možete provjeriti putem online aplikacije za pregled ZK podataka, a koja služi za uvid u elektronsku bazu podataka i ima informativnu namjenu.

Zemljišnoknjižni podaci su dostupni na internetu na adresi www.e-grunt.bai pretraživanje i uvid u podatke zemljišne knjige Federacije BiH vrši se po unaprijed poznatom:

  • broju parcele,
  • broju zemljišno knjižnog uloška,
  • broju DN-a predmeta.

 

 

U sklopu Komponente A provodi se i veći broj aktivnosti na jačanju svijesti javnosti, mapiranju ranjivih skupina i socijalnom monitoringu u cilju osiguranja jednakog tretmana svih građana bez obzira na njihov rod, etničku pripadnost ili društveni položaj. Za više informacija o aktivnostima koje se provode u cilju jačanja svijesti javnosti posjetite posebnu sekciju web stranice (URL).