Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Plan rada za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Plan rada za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

09.12.2019 19:04

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj redovnoj 202. sjednici održanoj u Mostaru 05.12.2019. godine usvojila Plan rada za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Prva oblast se odnosi na osnovne geodetske radove, premjer, uspostavu temeljne topografske baze i komasacije zemljišta te implementaciju projekata i aktivnosti „Nivelman Visoke tačnosti 3 Bosne i Hercegovine“, uspostavu temeljne topografske baze Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona, provođenje poslova komasacije u dijelovima nekoliko općina, izradu i stavljanje u službenu uporabu Pravilnika o snimanju detalja, Pravilnika o podjeli na listove topografskih karata i planova, i Uputstva o vizualizaciji podataka temeljne topografske baze.

U oblasti katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja planirana je implementacija projekata i aktivnosti; skeniranje katastarske dokumentacije i georeferenciranje katastarskih planova (starog i novog premjera), izradu baza podataka premjera i klasiranja, podršku izradi Adresnog registra, uspostavi katastra nekretnina, te usvajanje Pravilnika o održavanju katastra nekretnina.  

Implementacija projekata i aktivnosti vezane za izradu i održavanje katastarskih i geodetskih baza podataka, pripremanje za distribuciju i distribucija geodetskih i katastarskih informacija, te izdavanje geodetskih i katastarskih podataka je planirana u oblasti geoinformatike.

U oblasti imovinsko-pravnih i općih poslova je planirana implementacija aktivnosti koje obezbjeđuju zakonito i efikasno rješavanje u upravnim stvarima u zakonskim rokovima, pružanje efikasne podrške Vladi Federacije BiH u pripremi propisa, rješenja i drugih akata, te razvijanje i održavanje sistema za praćenja predmeta i akata u radu.

Nastavak implementacije Projekta registracije nekretnina koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke, kao i više donatorskih projekata koje finansiraju vlade Švedske, Norveške, Holandije i Evropska komisija, te aktivnosti na uspostavi i održavanju infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH je planirano u oblasti upravljanja projektima iz Programa javnih investicija Federacije BiH.

Na sjednici Vlade Federacije BiH je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovao direktor gosp. Željko Obradović, koji je članovima Vlade Federacije BiH prezentirao Plan rada za 2020. godinu.

Natrag