VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2020. GODINU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2020. GODINU

25.02.2021 13:32

Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojeno na 257. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 25. februara 2021. godine.

Planom za 2020. godinu su bili predviđeni slijedeći poslovi:

1. Izrada topografske baze podataka i vizualizacija

2. Nivelman visoke tačnosti NVT III

3. Komasacija za dijelove općina

4. Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) za dijelove općina

5. Skeniranje i georeferenciranje katastarskih planova i prateće dokumentacije

6. Uspostava katastra nekretnina

7. Podrška uspostavi adresnog registra

8. Infrastruktura prostornih podataka

9. Izrada softverske aplikacije katastra komunalnih uređaja

10.Testiranje parametara transformacije

Uprkos poznatim problemima izazvanim pandemijom korona virusa Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u okviru svojih kapaciteta realizovala najveći dio planiranih aktivnosti u 2020. godini (96.6%).

Natrag