Usvojene dopune propisa u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojene dopune propisa u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH

28.07.2022 19:19

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su na sjednicama održanim 26. i 28.07.2022. godine podržali prijedloge za dopunu Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH koje su prethodno zajednički pripremile Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove te Federalno ministarstvo pravde a podržala Vlada Federacije BiH.

Direktor Uprave gosp. Željko Obradović je na sjednicama predstavio prijedlog Dopune zakona te naglasio da su iste predložene u cilju unapređenja sistema registracije nekretnina na području Federacije BiH gdje se od 2013. godine sistematski pristupilo modernizaciji sistema i usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige kroz provođenje Projekta registracije nekretnina podržanog kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Provođenje projektnih aktivnosti rezultiralo je sa 57,9% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru pri čemu treba imati u vidu da je projekat fokusiran na urbana područja.

U sklopu projektnih aktivnosti je tokom 2022. godine izrađena Studija izvodljivosti nove sistemske i softverske arhitekture informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH gdje su uz sve ostalo prepoznate zapreke i slabosti koje za razvoj sistema predstavlja postojeći pravni okvir. Kao poseban rizik detektirana je mogućnost disharmonizacije podataka u čije je usklađivanje uloženo dosta napora i sredstava, i to upravo zbog sistema dvojne registracije i nedovoljno definisanih procedura vezanih za obavezu usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige.

Kako građani i poslovna zajednica ne bi trpili zbog složenosti administrativnih i zakonodavnih procedura, cijenjeno je produktivnim i svrsishodnim kroz predložene dopune važećih Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH pokušati osigurati zakonske pretpostavke za povećanje stepena integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, sa težištem na ona područja i nekretnine koje su prošle proces usaglašavanja.

Natrag