USVOJENA STRATEGIJA IPP-a FBiH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

USVOJENA STRATEGIJA IPP-a FBiH OD STRANE VLADE FEDERACIJE BiH

05.09.2016 08:49

Vlada Federacije BiH je na 67. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, razmatrala i usvojila „STRATEGIJU USPOSTAVE I ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“. Strategiju je Vladi Federacije BiH ovom prilikom predstavio direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove i predsjedavajući Vijeća IPP-a Federacije BiH gosp. Željko Obradović, dok je prezentaciju o važnosti kreiranja infrastrukture prostornih podataka i INSPIRE direktivi održala gđa Slobodanka Ključanin, konsultantica angažirana od strane Uprave putem regionalnog IMPULS projekta.

Opći cilj usvajanja ovog bitnog dokumenta je definiranje strategije za trasiranje puta za uspostavu i održavanje IPP-a FBiH, koja uključuje povezivanje ključnih prostornih podataka potrebnih za donošenje političkih, ekonomskih i drugih odluka, a koja, pored javnog sektora, uključuje i privatni sektor, građane, te naučne i obrazovne institucije. Pri izradi Strategije u obzir su uzete sve teškoće koje su trenutno prisutne, kao što su nepostojanje dokumenta o finansiranju IPP-a FBiH, koherentnosti cjelovitog zakonskog okvira, postojanje fragmentiranih baza podataka čiji se podaci ne mogu kombinirati, nepostojanje geoportala IPP-a FBiH, nedefiniran nivo slobodnog pristupa prostornim podacima, nedostatak kulture dijeljenja podataka, i općenito, nedostatak zainteresiranosti za aktivno (svakodnevno) održavanje prostornih podataka.

Strategija će omogućiti efekasniju i bržu uspostavu IPP-a FBiH koja će značajno doprinijeti horizontalnoj i vertikalnoj povezanosti federalnih, kantonalnih i institucija lokalne samouprave. Na taj način će se poboljšati donošenje političkih odluka na osnovu ažurnih prostornih podataka, što će omogućiti adekvatnije sevisiranje građana, efikasniju upotrebu javnih resursa, kvalitetnije prostorno analiziranje i planiranje, lakše praćenje započetih aktivnosti i informiranje javnosti, te pozitivno utjecati na privredu Federacije BiH.

Natrag