USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE NA REDOVNOJ SJEDNICI VLADE FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE NA REDOVNOJ SJEDNICI VLADE FEDERACIJE BIH

15.01.2021 13:23

Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojen na 251. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos  poznatim problemima izazvanim pandemijom korona virusa, realizovani su gotovo svi  poslovi planirani za 2020.godinu. Realizacija planiranih aktivnosti bila je podržana budžetskim, donatorskim i kreditnim sredstvima.

Prioritetna aktivnost Federalne geodetske uprave i u prošloj godini je bila usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru projekta Registracija nekretnina. Svi predviđeni indikatori projekta su uspješno realizovani.

Planirani poslovi na realizaciji projekta Nivelmana visoke tačnosti su uspješno dovršeni a završetak projekta  se očekuje u tekućoj godini, a konačni cilj je izračun Geoida za BiH u saradnji sa Republičkom geodetskom upravom Republike Srpske.

Nastavljene su aktivnosti na kreiranju topografske baze podataka i u prošloj godini su završene aktivnosti u Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Pored aktivnosti unapređenja oblasti geodetskih radova, kartografije i komasacije, izrađen je i nacrt Pravilnika o snimanju detalja.

U okviru priprema za javno izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja završene su pripreme za 37 katastarskih općina a dorađena je softverska aplikacija katastar.ba za potrebe aktivnosti javnog izlaganja podataka. Pripremljen je i nacrt Pravilnika o održavanju katastra nekretnina čije se usvajanje očekuje početkom ove godine.

Aktivnosti održavanja softvera za katastar, zemljišnoknjižnog softvera e-grunt, održavanja postojećih informacionih sistema i softverskih licenci je implementirano u skladu sa planom za 2020. godinu a izrađena  je i softverska aplikacija za katastar komunalnih uređaja.

Kada je riječ o predmetima drugostepenog upravnog postupka, tokom 2020. godine je zaprimljeno 1.064 predmeta a riješeno ukupno 1.236 predmeta što je jako dobar rezultat u odnosu na objektivne okolnosti.

Rezultati projekata Registracije nekretnina, CILAP, Javne službe za tržište nekretnina i Europske integracije - faza 2 i Spatial region projekta su također na zavidnom nivou a od 17.12.2020. godine je započela i nova faza projekta Registracije nekretnina.

Vlada Federacije BiH je tokom 2020. godine je ozvaničila objavu preglednika Geoportala Infrastrukture prostornih podatka Federacije BiH sa dvanaest setova harmoniziranih podataka na inicijativu Federalne geodetske uprave. Aktivnosti Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine će biti jedna od prioritetnih  aktivnosti u tekućoj godini.

Natrag