U Kiseljaku održano javno predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i stjecanju prava vlasništva nasljeđem - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

U Kiseljaku održano javno predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i stjecanju prava vlasništva nasljeđem

21.05.2018 10:08

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, a uz direktnu podršku švedskog donatorskog projekta CILAP („Jačanje izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH“) u Kiseljaku je 17. maja 2018. godine održano javno predavanje na temu  ”Ravnopravnost spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem”.

Predavanje je održano u prirodnom ambijentu na području Općine Kiseljak (zakupljenom prostoru) uz saradnju uposlenika katastra i srednjoškolskog centra „Ivan Goran Kovačić“ u Kiseljaku. Prisutnima se najprije obratila gđa. Anđa Zimić predstavivši aktivnosti CILAP projekta, te gđa. Jasminka Suša, voditeljica grupe “Integracija ravnopravnosti spolova u zemljišnoj administraciji".

Održana su predavanja sa osvrtom na:

  • Međunarodno i domaće zakondavstvo, naročito na Zakon o ravnopravnosti spolova;
  • Predstavljen je položaj žena kroz povijest u oblasti prava na imovinu;
  • Ukazano je na razloge važnosti rodne ravnopravnost i njihovu povezanost;
  • Predstavljen je sadašnji institucionalni okvir zemljišne administaracije u FBiH.

Predstavljen je i Zakon o porodičnim odnosima FBiH sa osvrtom na bračnu stečevinu i Zakon o nasljeđivanju. Pojašnjen je i postupak upisa u zemljišne knjige i značaj povjerenja u iste. Gosp.Šeho Zimić je predstavio i film sa primjerima žena koje su imale određene poteškoće u rješavanju imovinskopravnih odnosa.

Osnovni cilj predavanja je bio upoznati prisutne sa njihovim pravima na nepokretnoj imovini koja imaju kao supruge, majke, sestre i u postupku nasljeđivanja. Posebno je istaknuta potreba za upisom prava i ukazano na činjenicu da je pravo na imovinu isključivo formalno-pravnog karaktera i da bez pisanog dokaza koji je proveden u zemljišnoj knjizi to pravo ne postoji. Naglasak je stavljen i na ekonomsko osnaživanje žene kroz stjecanje prava na imovinu.

Javna predavanja o ravnopravnosti spolova su dio Plana aktivnosti za 2018. godinu CILAP projekta u cilju povećanja broja upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini, a na način da se upoznaju sa pravima po važećim zakonima, razvijanjem svijesti i razbijanjem predrasuda koje su tradicionalno prisutne na ovim prostorima.

Natrag