SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA

20.08.2022 22:03

U prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan je sastanak direktora Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića i gradonačelnika Grada gosp. Marija Kordića. Na sastanku su učestvovali i predstavnici Kantonalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, predstavnici gradskih službi za katastarske i imovinsko-pravne poslove, urbanizam, pravobraniteljtvo kao i predstavnici izvođača radova projekta usaglašavnja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. Ovo je bio redovni sastanak u cilju praćenja realizacije projekata sektora zemljišne administracije na području Grada Mostara.

Poseban naglasak je bio na realizaciji projekta usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru projekta Registracija nekretnina a koji se odnosi gradsko područje. Ove aktivnosti se odvijaju u skladu s planom i od velike je važnosti da su stanovnici Grada Mostara upoznati sa ovim aktivnostima. U prvoj fazi projekta se sređuju katastarski podaci a zatim slijedi faza uspostave nove zemljišne knjige za gradsko područje. U toku su i određene aktivnosti na izlaganju podataka premjera i katastarskog klasiranja a stvorile su se i pretpostavke za intezivinji pristup uspostavi adresnog registra. Završene su tenderske procedure za prvu fazu izrade katastra komunalnih uređaja a instalirana je i softverska aplikacija za uspostavu digitalnog arhiva.

Zahvaljujući uspostavi Gradskog vijeća Grada Mostara stvoreni su uslovi za otpočinjanje i realizaciju ovih važnih projekata iz domena sektora zenmljišne administracije u Gradu Mostaru a čija realizacija je od velike važnosti kako za stanovnike tako i za ukupnu privredu grada Mostara.

Natrag