SASTANAK PREDSTAVNIKA FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK PREDSTAVNIKA FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA

21.12.2021 21:32

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović sa saradnicima, gradonačelnik Grada Mostara dr.sc. Mario Kordić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara gosp. Salem Marić sa saradnicima, je održan 21.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnim aktivnostima i projektima sektora zemljišne administracije koji se realizuju i koji se planiraju realizovati na području Grada Mostara.

Kao prioritetna aktivnost od interesa za Grad Mostar ovom prilikom je istaknuto usklađivanje podataka zemljišne knjige i katastra. Obzirom da je od Svjetske Banke odobreno vremensko produženje Projekta registracije nekretnina koji se trenutno provodi kroz dodatno finansiranje, detaljno su razmatrane mogućnosti uključivanja gradskih područja (k.o. Mostar I i k.o. Mostar II) u aktivnosti projekta tokom 2022. godine. Kao prioritetna aktivnost je identificirano i izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid i stavljanje u službenu upotrebu, i to za najmanje 3 katastarske općine.

Tokom sastanaka su usaglašene zajedničke aktivnosti Federalne uprave i Grada Mostara a koje će za rezultat imati pokretanje procesa izlaganja na javni uvid podataka premjera tokom 2022. godine. Krenule su i aktivnosti glede uspostave katastra komunalnih vodova, digitalnog arhiva i adresnog registra.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice, rokovi i međusobne obaveze za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag