Radna posjeta Gradu Ljubuški - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radna posjeta Gradu Ljubuški

21.01.2022 14:56

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora mr. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. januara 2021. godine Grad Ljubuški. Održan je sastanak sa gradonačelnikom Grada Ljubuškog gosp. Vedranom Markotićem i njegovim saradnicima. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Općinskog suda gđa. Ankica Čuljak i voditeljica zemljišno-knjižnog ureda gđa. Ivana Bajto.

Tokom sastanka razgovarano je o projektima i aktivnostima koje se provode i planiraju za realizaciju u Gradu Ljubuškom iz domena Sektora zemljišne uprave. Grad Ljubuški jedno je od pilot područja za usklađivanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka u Federaciji BiH. Svi katastarski podaci su u digitalnom obliku a do sada su katastarski i zemljišno-knjižni podaci usaglašeni ili je proces usklađivanja u toku za 11 katastarskih općina. Dogovoren je, u saradnji sa Općinskim sudom, nastavak ovih aktivnosti koje su od vitalnog značaja za Grad, posebno kada se znaju ekonomske ambicije i perspektive Grada Ljubuškog. Registar cijena nekretnina u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH je u potpunosti operativan i uspostavljen je adresni registar za cijelo područje Grada. Počela je i aktivnost digitalnog arhiva.

Poseban interes iskazan je za uspostavljanje katastra vodova i dogovorena je izrada posebnog dinamičkog plana za uspostavljanje istog. Izraženo je obostrano zadovoljstvo saradnjom Federalne geodetske uprave i uprave Grada Ljubuškog.

Natrag