Prezentacija Projekta registracije nekretnina pravobraniocima iz Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Prezentacija Projekta registracije nekretnina pravobraniocima iz Federacije BiH

23.11.2018 10:51

Ciljevi, aktivnosti i rezultati Projekta registracije nekretnina predstavljeni su jučer pravobraniocima iz Federacije BiH na seminaru održanom u Sarajevu. Seminar je organiziran od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinice za implementaciju projekta registracije nekretnina.

Seminar je započeo izlaganjem direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića, koji je prisutne upoznao s glavnim aktivnostima Projekta koje se odnose na usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige u 255 katastarskih općina, predstavio dosadašnje rezultate i učinke Projekta te naglasio njihov značaj.

Rukovodilac Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina i pomoćnik direktora gosp. Nedžad Pašalić je potom predstavio tri komponente Projekta (Razvoj/ažuriranje podataka za registraciju nekretnina, Razvoj infrastrukture za registarciju nekretnina i Razvoj politika, institucionalni razvoj i upravljanje projektom) detaljnije navodeći aktivnosti u okviru podkomponenti i postignute i očekivane rezultate.

Konsultant za katastar, gosp. Muris Ajanović, pravobraniocima je predstavio način pripreme podataka i dokumentacije za usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige s posebnim osvrtom na izradu prijavnih listova i diobnih planova navodeći praktične primjere iz prakse.

Gosp. Dino Aličić, šef ZK ureda u Zavidovićima, govorio je o uspostavi - zamjeni zemljišne knjige, te je detaljno opisao pravni osnov i postupak uspostave –zamjene, navodeći relevantne odredbe Zakona o zemljišnim knjigama, način dokazivanja, utvrđivanja činjenica i prava na nekretninama i dosadašnjoj praksi sa stanovišta učesnika u postupku.

Prisutni pravobranioci iz Federacije BiH izrazili su zadovoljstvo održanim seminarom, uz napomenu da je potrebno održati više ovakvih seminara na istu ili slične teme.

Natrag