Preuzimanje podataka Registra cijena nekretnina u interni sistem poslovanja Porezne uprave Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Preuzimanje podataka Registra cijena nekretnina u interni sistem poslovanja Porezne uprave Federacije BiH

07.11.2019 14:37

Na sastanku Porezne uprave Federacije BiH sa predstavnicima kantonalnog poreznog ureda Sarajevo donesen je zaključak da se organizira edukacija za rad sa aplikacijom Registra cijena nekretnina u svrhu ujednačavanja procedura i uključivanja novih korisnika. Shodno tome, obuka vezana za unosa podataka u aplikaciju Registar cijena nekretnina i postupanje u poreznom softveru- nPis je održana 7.11.2019 godine. Završno zaključivanje poreznog predmeta o razrezu poreza vrše službenici Poreznih ispostava, a podaci iz Registra cijena nekretnina se preuzimaju u interni sistem poslovanja Porezne uprave Federacije BiH radi razreza poreza na promet nekretnina.

Pored obuke unosa podataka u obe aplikacije, predstavnicima poreznih ispostava Kantona Sarajevo također su predstavljene koristi Registra cijena nekretnina, naglašavajući značaj baze podataka o ostvarenim prometima nekretnina, kako za Federaciju BiH, tako i za jedinice lokalne samouprave.

Na kraju su prikazani rezultati dosadašnje implementacije, sistem je prihvaćen u svih 77 poreznih ispostava u Federaciji BiH, a do sada registrirano 53 000 ugovora od kojih se 30 000 odnosi na kupoprodajne ugovore.

Natrag