Poziv za izražavanje interesa za privremene asistente - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa za privremene asistente

15.09.2016 09:28

 

Broj: 07-34-414/16

Datum: 15.09.2016. godine

 

 

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-16-A.2.2.1

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga -

  • U Općinskom sudu u Travniku – 3 (tri) izvršioca
  • U Općinskom sudu u Gračanici – 2 (dva) izvršioca

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima Općinskih sudova u Travniku i Gračanici.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme
  • Poznavanje rada na računaru, MS Office programi
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom,
  • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit,
  • Prednost imaju kandidati sa prethodnim iskustvom u radu zemljišnoknjižnog ureda

Odabir kandidata će se izvršiti putem testiranja, sadržanog od pismenog i usmenog dijela, a isto će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03).

Nakon izvršenog odabira, kandidati će polagati ispit za zemljišnoknjižnog referenta, a uspješno položen navedeni ispit će biti uslov za potpisivanje ugovora i početak rada privremenih asistenata. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u Općinskom sudu u Travniku i Gračanici je oktobar 2016. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke objavljenim u priručniku:“Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na adrese:

  • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, Ul. Vezirska br.2, 72 270 Travnik
  • Za Općinski sud u Gračanici, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GRAČANICI, Ul. Armije BiH br.8, 75 320 Gračanica

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag