Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Orašju, Velikoj Kladuši i Ljubuškom - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Orašju, Velikoj Kladuši i Ljubuškom

10.01.2018 15:01

 

Broj: 07-49-640/17

Datum: 09.01.2018. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom, Zemljišnoknjižni ured u Ljubuškom – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom- Odjeljenje Grude, Zemljišnoknjižni ured u Grudama – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured u Orašju – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured u Odžaku – 2 (dva) izvršioca,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
 • Poznavanje rada sa MS Office programima
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
 • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u navedenim Općinskim sudovima je februar 2018. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, Ul. Maršala Tita br.15, 77 230 Velika Kladuša,
 • Za Općinski sud u Ljubuškom, prijave za Zemljišnoknjižni ured u Ljubuškom i Zemljišnoknjižni ured u Grudama, na adresu: OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM, Ul. Zrinskofrankopanska 69, 88 320 Ljubuški,
 • Za Općinski sud u Orašju, prijave za Zemljišnoknjižni ured u Orašju i Zemljišnoknjižni ured u Odžaku, na adresu: OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, Ul. JUG I, Zaobilaznica b.b., 76 270 Orašje,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag