Poziv za izražavanje interesa - Izrada studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Izrada studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije BiH

18.04.2021 22:12

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
KONSULTANTSKE USLUGE
Zajam br. 9048-BA


Poziv za izražavanje interesa

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).
Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: B.2.2.4. - „Izrada studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije BiH„.
Posao i zadatak odabranog Konsultanta biti će da evaluira različite opcije i predloži arhitekturu, model podataka i sistema za upravljanje bazom podataka (u daljem tekstu: SUBP) integrisanog informacionog sistema katastra i ZK u FBiH, sve u skladu sa IKT Strategijom. Informacioni sistemi katastar i ZK trebaju biti posmatrani i analizirani sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcionisanje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sistema, ljudski resursi, hardver, softver, podaci, kao i njihova međusobna povezanost i razmjena podataka, ne samo interno, već i sa vanjskim informacionim sistemima (registar ličnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, itd.). Finansijski troškovi neophodni za uspostavljanje i održavanje sistema, kao i održivost i visoka raspoloživost trebaju se uzeti kao važan aspekt za predlaganje buduće arhitekture informacionog sistema.
Najkasnije u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora, Konsultant će dostaviti Plan rada kontakt osobi u Radnoj grupi na pregled i odobrenje. Radna grupa će u roku definiranom u Poglavlju 5. pregledati dostavljeni dokument i dostaviti komentare Konsultantu ili odobriti isti. Nakon toga će Radna grupa dostaviti izvještaj Jedinici za provedbu projekta, direktoru FGU i ministru FMP.
Plan rada trebao bi sadržavati detaljan opis posla, organizaciju posla i raspored aktivnosti.
Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.
Trajanje angažmana planirano je za period april - septembar 2021. godine, sa mogućnošću produženja trajanja angažmana na dodatni period tokom trajanja projekta.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga.
Konsultant treba ispuniti sljedeće zahtjeve:
-  Master studij informatike, informacionog sistema ili srodne oblasti;
-  imati minimalno 7 godina iskustva u području zemljišnih knjiga i katastra, posebno sa dizajnom, razvojem, procesima ispitivanja i primenom sistema zemljišnih knjiga, katastra i geo-prostornog informacionog sistema;
-  odlično poznavanje i razumijevanje poslovnih procesa zemljišne knjige i katastra;
-  prethodno iskustvo u izradi IKT strategija i studija za katastar i zemljišne knjige;
-  dobro poznavanje zahtjeva EU INSPIRE Direktive;
-  poznavanje srodnih ISO standarda;
-  dobro poznavanje osnovne arhitekture modernih informacionih sistema u o blasti ZK i katastar;
-  razumijevanje procesa životnog ciklusa razvoja informacionog sistema i dovoljno znanja o primjeni različitih metoda razvoja informacionih sistema;
-  izvrsno znanje engleskog jezika; Prednost je znanje jednog od službenih jezika u BiH;
Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima/kandidatima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira individualnih konsultanata (IC) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.
Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).
Zainteresovani kandidati dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.
Pismo interesa zajedno sa biografijom i dokazima o stručnoj spremi dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 07. maja 2021. godine do 24:00 sati.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove
Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 586-063
Fax: +387 33 586-067
E-mail: dino.serer@fgu.com.ba


Sarajevo, dana 19.04.2021. godine

Natrag