Poziv za izražavanje interesa - Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcionog plana - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcionog plana

18.04.2021 21:57

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
KONSULTANTSKE USLUGE
Zajam br. 9048-BA


Poziv za izražavanje interesa


Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).
Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: B.2.2.7. - „Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcionog plana„.
Konsultant će kroz realizaciju različitih faza Projekta biti odgovoran da isporuči:
1. Politika cyber sigurnosti
Politika cyber sigurnosti biće razvijena tako da sadrži strateške ciljeve, standarde koji se odnose na skup sigurnosnih mjera radi očuvanja povjerljivosti, autentičnosti i dostupnosti informacija.
2. Akcioni plan za cyber sigurnost
Akcijski plan sadržavat će i formulirati specifične akcije i projekte koji se moraju poduzeti da bi se uspješno postigli strateški ciljevi i standardi postavljeni politikom cyber sigurnosti. Na osnovu usvojene politike kibernetičke sigurnosti, u koordinaciji sa Radnom grupom, Konsultant će pripremiti, u okviru izrade Akcionog plana, nacrt tehničkih specifikacija za primjenu kratkoročnih sigurnosnih poboljšanja.
Najkasnije u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora, Konsultant će dostaviti Plan rada kontakt osobi u Radnoj grupi na pregled i usvajanje. Radna grupa podnijet će svoj izvještaj Jedinici za provedbu projekta, direktoru FGU za i ministru FMP.
Plan rada trebao bi sadržavati detaljan opis posla, organizaciju posla i raspored aktivnosti.
Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.
Trajanje angažmana planirano je za period maj - august 2021. godine, sa mogućnošću produženja trajanja angažmana na dodatni period tokom trajanja projekta.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga.
Konsultant bi trebao ispuniti sljedeće zahtjeve:
-  Master studij informatike, računarstva ili srodnog tehničkog područja;
-  Petogodišnje iskustvo u području cyber sigurnosti, posebno sa dizajnom, razvojem, procesima testiranja i primjenom alata za informacioni sistem i zaštitu podataka;
-  Poželjno je znanje i razumijevanje poslovnih procesa zemljišne knjige i katastra;
-  Prethodno iskustvo u izradi strateških dokumenata za kibernetičku sigurnost (politike i akcioni planovi);
-  Poznavanje povezanih ISO standarda;
-  Poznavanje temeljne arhitekture moderne aplikacije za zemljišnu knjigu i katastar;;
-  Razumijevanje procesa životnog ciklusa razvoja informacionog sistema i dobro poznavanje primjene raznih metoda razvoja informacionih sistema;
-  Izvrsno poznavanje engleskog jezika; Prednost je poznavanja jednog od službenih jezika u BiH;
Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima/kandidatima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira individualnih konsultanata (IC) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.
Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).
Zainteresovani kandidati dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.
Pismo interesa zajedno sa biografijom i dokazima o stručnoj spremi dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 07. maja 2021. godine do 24:00 sati.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove
Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 586-063
Fax: +387 33 586-067
E-mail: dino.serer@fgu.com.ba


Sarajevo, dana 19.04.2021. godine

Natrag