Poziv za izražavanje interesa - C.3.2.1.-„Administrative Assistant“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - C.3.2.1.-„Administrative Assistant“

08.03.2023 15:06

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Poziv za izražavanje interesa, KONSULTANTSKE USLUGE - Zajam br. 9048-BA

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine). Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: C.3.2.1. - „Administrative Assistant“.

Individualni konsultant (u daljem tekstu Konsultant) će biti angažovan za pružanje konsultantskih usluga „Administrative Assistant“ u Jedinici za provedbu Dodatnog financiranja za Projekat registracije nekretnina.

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.

Trajanje angažmana planirano je za period april 2023. - juli 2024. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga, a Konsultant mora imati sljedeće stručne kvalifikacije:

a) diploma srednje škole;

b) Radno iskustvo u obavljanju sličnih poslova;

c) Poželjno je iskustvo rada s međunarodnim organizacijama;

d) Sposobnost i vještina koordinacije i izvještavanja o različitim aktivnostima;

e) Poželjno je poznavanje zakona Bosne i Hercegovine, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;

f) Vještine izvještavanja, međuljudskih odnosa i rada u timu;

g) Izvrsno poznavanje i vještine rada s MS Office aplikacijama;

h) Poznavanje engleskog jezika, usmeno i pismeno.

Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima/kandidatima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa. Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira individualnih konsultanata (IC) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).

Zainteresovani kandidati dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.

Pismo interesa zajedno sa biografijom i dokazima o stručnoj spremi dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 23. marta 2023. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: dino.serer@fgu.com.ba

Sarajevo, dana 09.03.2023. godine

Natrag