Poziv za izražavanje interesa - C.3.1.1.-„Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - C.3.1.1.-„Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine“

27.02.2023 13:44

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Poziv za izražavanje interesa, KONSULTANTSKE USLUGE - Zajam br. 9048-BA

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine). Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: C.3.1.1.-„Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Pružatelj usluga (u daljem tekstu Konsultant) će biti angažovan za pružanje konsultantskih usluga za istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani subjekti mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.

Trajanje angažmana planirano je za period mart 2023. -septembar 2023. godine, sa mogućnošću produženja trajanja angažmana na dodatni period tokom trajanja projekta.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga, a Konsultant mora imati sljedeće kvalifikacije, vještine i iskustvo:

  • Minimalno 3 godine iskustva u implementaciji istraživanja zadovoljstva građana ili korisnika usluga sličnog opsega (200+ ispitanika);
  • Iskustvo u radu sa on-line istraživanjima;
  • Iskustvo u radu sa aplikacijama za unos podataka i obradu anketa;
  • Iskustvo i kapaciteti za upravljanje podacima i statističku obradu informacija;
  • Iskustvo u radu sa statističkim programom SPSS;
  • Iskustvo u planiranju i organizovanju logistike za implementaciju istraživanja;
  • Mreža iskusnih anketara, osoblja za unos podataka i supervizora istraživanja.

U tehničkom dijelu izjave interesa Izvođač će navesti predloženo osoblje, kvalifikacije i biografiju za svaku od sljedećih ključnih pozicija:

  • Rukovodilac istraživanja: planira, nadzire i upravlja cijelim procesom istraživanja, dostavlja redovne mjesečne izvještaje, pojedinačne izvještaje o istraživanju i finalni izvještaj i baze podataka. Odgovoran je za analizu, interpretiranje i prezentiranje prikupljenih podataka osiguravajući da su prezentirani rezultati izbalansirani i da su rezultati komparacije sa prethodnim istraživanjima jasno definisani i interpretirani. Potrebno je da ima visoku školsku spremu (VSS) ili viši stepen obrazovanja.
  • Rukovodilac rada na terenu i obrade podataka: planira, nadzire i upravlja radom na terenu i online anketama te planira, nadzire i upravlja unosom podataka, provjerom grešaka, obradom i konsolidacijom podataka. Odgovoran je i za obuku osoblja za rad na terenu. Potrebno je da ima visoku školsku spremu (VSS) ili viši stepen obrazovanja.

Skreće se pažnja zainteresiranim subjektima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa. Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira konsultanta (CS-CQS) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).

Zainteresovani subjekti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.

Pismo interesa zajedno sa biografijom i dokazima o stručnoj spremi dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 13. marta 2023. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

E-mail: dino.serer@fgu.com.ba

Sarajevo, dana 27.02.2023. godine

Natrag