Ponovni poziv za izražavanje interesa - C.1.1.1.-„Studija finansijske održivosti sistema registracije nekretnina i izvodljivosti završetka harmonizacije podataka“ o nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Ponovni poziv za izražavanje interesa - C.1.1.1.-„Studija finansijske održivosti sistema registracije nekretnina i izvodljivosti završetka harmonizacije podataka“ o nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine

22.09.2023 10:21

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DODATNO FINANCIRANJE ZA PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Ponovni poziv za iskazivanje interesa, KONZULTANTSKE USLUGE - Zajam br. 9048-BA

Projekt registracije nekretnina, Dodatno financiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na temelju Sporazuma o zajmu Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine). Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konzultantske usluge broj: C.1.1.1.-„Studija financijske održivosti sistema registracije nekretnina i izvodljivosti završetka harmonizacije podataka“ o nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pružatelj usluga (u daljnjem tekstu Konzultant) će biti angažiran za pružanje konzultantskih usluga za izradu Studije o financijskoj održivosti sistema registracije nekretnina i izvodljivosti završetka harmonizacije podataka.

Detaljni opis navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova koji je dostupan na web stranici http://www.fgu.com.ba uz poziv za iskazivanje interesa.

Trajanje angažmana planirano je za razdoblje studeni 2023. - veljača 2024. godine, uz mogućnost produženja trajanja angažmana za dodatno razdoblje tijekom trajanja projekta.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, putem Jedinice za provedbu Dodatnog financiranja za Projekt registracije nekretnina poziva sve kvalificirane i zainteresirane kandidate da iskažu interes za pružanje navedenih usluga, a Konzultant mora imati sljedeće kvalifikacije, vještine i iskustvo:

  • Najmanje dva uspješno realizirana ugovora u izradi studija, strategija, poslovnih modela ili drugih ugovora koji su po opsegu i složenosti slični predmetnom opisu zadatka;
  • Iskustvo u realizaciji sličnih ugovora u sektoru zemljišne administracije FBiH će se smatrati prednošću;
  • Implementacijski tim koji se sastoji od najmanje sljedećeg ključnog osoblja:

◦    Voditelja tima s najmanje VSS pravnog, geodetskog, ekonomskog ili zemljišno-administrativnog smjera i 10 godina radnog iskustva; najmanje dva prethodno uspješno vođena projekta koji su slični po opsegu i složenosti,

◦    Jednog diplomiranog pravnika,

◦    Jednog inženjera geodezije,

◦    Jednog diplomiranog ekonomista.

Tehnički dio izjave interesa mora sadržavati popis najmanje dva uspješno završena ugovora, potvrde za uspješno zaključena ugovoraizdane od strane ugovornog tijela, popis predloženog osoblja, njihove kvalifikacije i preporuke s prethodnih poslova, životopise ključnog i dodatnog osoblja:

  • Voditelja tima: Potrebno je da ima VSS pravnog, geodetskog, ekonomskog ili zemljišno-administrativnog smjera i 10 godina radnog iskustva; najmanje dva prethodno uspješno vođena projekta koji su slični po opsegu i složenosti,
  • Diplomiranog pravnika,
  • Inženjera geodezije i
  • Diplomirog ekonomiste.

Zainteresiranim subjektima skreće se pozornost na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, srpanj 2016., revidirani studeni 2017., kolovoz 2018.,studeni 2020. i rujan 2023.godine koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa. Konzultant će biti odabran u skladu s metodom odabira konsultanta (CS-CQS) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.

Dužnosnici svih razina vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti angažirani isključivo na temelju konzultantskog ugovora uz uvjet da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti s zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ako: (i) su na neplaćenom dopustu s posla, ili su dali otkaz ili su umirovljeni; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definirano u stavku 3.16 Propisa).

Zainteresirani subjekti dodatne informacije mogu dobiti na dolje navedenoj adresi.

Pismo izjave interesa dostaviti elektroničkim putem ili putem pošte na dolje navedenu adresu najkasnije do 05. listopada 2023. godine do 16.00 sati.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za provedbu Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

E-mail: iva.vidovic@fgu.com.ba

Sarajevo, dana 22.09.2023. godine

Natrag