Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Travniku, Širokom Brijegu, Livnu i Živinicama - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Travniku, Širokom Brijegu, Livnu i Živinicama

21.07.2023 08:10

 

Broj:07-45-458/23

Datum: 20.07.2023.godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IBRD 9048-BA

Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

 

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD dobila sredstva i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina-Dodatno finansiranje za radno mjesto:

-          Privremeni zemljišnoknjižni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene i/ili uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Travniku –2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Širokom Brijegu - 3 (tri) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Livnu- 1 (jedan) izvršilac,
 • U Općinskom sudu u Živinicama – 2 (dva) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedena radna mjesta.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima i izdvojenim organizacijskim jedinicama navedenih općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
 • Poznavanje rada sa MS Office programima,
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenja o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdata od nadležnih institucija u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04 i 61/22), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/02, 5/03, 10/07 i 6/22).

Očekivani početak rada u općinskim sudovima je septembar 2023. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u navedenim zemljišnoknjižnim uredima iizdvojenim organizacijskim jedinicama, a sukladno sa standardnim radnim vremenom općinskog suda, i u suglasnosti sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku“Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, srpanj 2016., revidirani rujan 2017.,kolovoz 2018. i studeni 2020. godine.

Zainteresirani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, Ul. Vezirska br.2, 72 270 Travnik,
 • Za Općinski sud u Širokom Brijegu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU, Ul. Pobijenih franjevaca 1, 88 220 Široki Brijeg,
 • Za Općinski sud u Livnu, prijeve na adresu: OPĆINSKI SUD U LIVNU, Trg branitelja 2, 80101 Livno,
 • Za Općinski sud u Živinicama, prijeve na adresu: OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, ul. Maršala Tita br 28, 75 270 Živinice.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

 

Natrag