Potpisan Ugovor o doradama informacionih sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Ugovor o doradama informacionih sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine

31.01.2024 10:57

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nedavno je uspješno zaključila proces javne nabavke usluga za dorade informacionih sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj važan korak predstavlja ključni dio šireg projekta koji za cilj ima unaprijediti efikasnost i transparentnost administrativnih procedura vezanih uz nekretnine, a za obavljanje radova je odabrana zajednica ponudioca koja je izvorno i razvijala informacione sisteme.

Dorade informacionih sistema će se odvijati u skladu s prethodno razvijenim zajedničkim modelom podataka. Osim toga, u prethodnom periodu su usvojene izmjene i dopune važećih zakonskih akata i to, Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta te Zakona o zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove izmjene su provedene kako bi se pristupilo realizaciji preporuka istraživačke studije o izvodljivosti nove sistemske i softverske arhitekture informacionog sistema zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH.

Cilj dorada informacionih sistema i njihove međusobne integracije jest osigurati da građani i poslovna zajednica ne trpe zbog složenosti administrativnih i zakonodavnih procedura, a održavanje usaglašenih podataka odvijati će se na najvišem nivou transparentnosti i integriteta, minimizirajući troškove sredstava i administrativnih kapaciteta što direktno doprinosi dobrobiti građana i poslovne zajednice. Ovim projektom će se implementirati zakonski omogućene pretpostavke za povećanje integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, s akcentom na područja i nekretnine koje su već prošle proces usaglašavanja.

Za provedbu ovog projekta osigurana su finansijska sredstva putem zajma Svjetske banke što će omogućiti potpunu realizaciju planiranih dorada informacionog sistema i poboljšanja u području zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Natrag