Osnovni geodetski radovi – Nivelman visoke tačnosti NVT III - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Osnovni geodetski radovi – Nivelman visoke tačnosti NVT III

16.10.2019 16:58

Nakon objavljivanja Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu svojih nadležnosti i u skladu sa planom rada za 2019. godinu početkom maja pokrenula nabavku usluga „Osnovni geodetski radovi – Nivelman visoke tačnosti NVT III“.

Provedenom nabavkom usluga kao najpovoljniji ponuđač izabran je konzorcij geodetskih firmi BNpro d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica i Geobiro d.o.o. Konjic a sam projekat se sastoji od tri faze:

  1. Pripremni radovi,
  2. Statička GNSS mjerenja,
  3. Nivelmanska mjerenja na dijelu mreže NVT III.

Pripremni radovi su obuhvatali obnovu eventualno uništenih repera mreže nivelmana visoke tačnosti NVT III, nivelmanska mjerenja na mikromreži oko fundamentalnog repera, nivelmanska mjerenja na tačkama prostorne referentne mreže uključenim u NVT III te nivelmanska mjerenja na zamijenjenim pločastim reperima (reperi sa rupicom). Navedena faza uspješno je završena sredinom avgusta te je izvođač radova pristupio drugoj fazi.

Statička GNSS mjerenja su obuhvatala određivanje koordinata na tačkama prostorne referentne mreže Federacije BiH (186 tačaka) te određivanje koordinata na tačkama dijela mreže nivelmana visoke tačnosti NVT III (72 repera). Terenski radovi uspješno su završeni početkom septembra a završetak obrade statičkih GNSS mjerenja i izrade elaborata GNSS mjerenja predviđen je do kraja oktobra.

Nivelmanska mjerenja na dijelu mreže nivelmana visoke tačnosti NVT III (cca 400 km) započela su ove sedmice a očekivani kraj terenskih radova je sredinom novembra, dok se završetak svih kancelarijskih radova, ocjena tačnosti a priori, izravnanje dijela mreže, ocjena tačnosti a posteriori te izrada Elaborata očekuje do kraja godine.

Navedena nivelmanska mjerenja predstavljaju još jedan u nizu projekata koje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizuje u sklopu uvođenja novih referentnih sistema te konačnom određivanju geoida BiH a sve u skladu sa međunarodnim normama, propisima i direktivama.

Natrag