Općinski sud u Travniku: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O. TRAVNIK–ORAŠJE, K.O. TRAVNIK-PUTIČEVO, K.O. TRAVNK-SLIMENA, K.O.NOVI TRAVNIK, K.O.VITEZ I K.O.BUSOVAČA PO NOVOM PREMJERU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Travniku: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O. TRAVNIK–ORAŠJE, K.O. TRAVNIK-PUTIČEVO, K.O. TRAVNK-SLIMENA, K.O.NOVI TRAVNIK, K.O.VITEZ I K.O.BUSOVAČA PO NOVOM PREMJERU

10.01.2018 14:49

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

Broj : 051-0-SU-17-001 832

Travnik, 19.11.2017. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Travniku

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O. TRAVNIK–ORAŠJE, K.O. TRAVNIK-PUTIČEVO, K.O. TRAVNK-SLIMENA, K.O.NOVI TRAVNIK, K.O.VITEZ I K.O.BUSOVAČA PO NOVOM PREMJERU

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u sljedećim katastarskim općinama:

-          K.O.TRAVNIK-BOJNA, K.O.TRAVNIK–ORAŠJE, K.O.TRAVNIK-PUTIČEVO, K.O.TRAVNK-SLIMENA iz Općine Travnik (ove k.o. po starom premjeru odgovaraju dijelovima k.o.:SP_Travnik,SP_Vidoševići,SP_Orašje,SP_Bojna,SP_Bila,SP_Guvna,SP_Putičevo,SP_Slimena, SP_Ričice, SP_Kmetić, SP_Grahovik, SP_Dolac, SP_Budušići i SP_Stojkovići),

-          K.O. NOVI TRAVNIK iz Općine Novi Travnik (ovoj k.o. po starom premjeru odgovaraju dijelovi k.o.: SP_Slimena, SP_Budušići, SP_Hrastovci, SP_Kasapovići, SP_Stojkovići, SP_Pribilovići, SP_Rankovići),

-          K.O. VITEZ iz Općine Vitez (ovoj k.o. odgovaraju po starom premjeru dijelovi k.o.: SP Jardol, SP Dubravica, SP Kruščica, SP Gaćice, SP Mali Mošunj, SP Veliki Mošunj, SP Rijeka, SP Sivrino Selo, SP Sadovače, SP Šantići, SP Donja Večerska, SP Vitez, SP Donja Rovna), i

-          K.O. BUSOVAČA iz Općine Busovača (ovoj k.o. odgovara po starom premjeru k.o. SP Busovača)

da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz implementaciju Projekta registracije nekretnina za k.o. navedene u naslovu ovog oglasa izvrsen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i Etažne knjige u elektronski vođenu zemljišnu knjigu po podacima novog premjera. Stoga, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo imali upisano u KPU ili Etažnoj knjizi da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a i Etažne knjige u novu zemljišnu knjigu po podacima novog premjera, uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u ovom postupku.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine koja su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru ,,Projekta registracije nekretnina" se provode bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, na adresi: Ulica Vezirska, br. 2 svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Travniku, ul.Vezirska br.2, 72 270 Travnik.

 

                                                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                          GORAN DUJIĆ

Natrag