Općinski sud u Širokom Brijegu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE Lištica, Mokro, Trn, Dobrkovići i Gornji Mamići - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Širokom Brijegu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE Lištica, Mokro, Trn, Dobrkovići i Gornji Mamići

08.05.2023 13:44

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Broj: 064-0- Su-22-000 095

Široki Brijeg, 16.03.2023. godine

            Na temelju člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 58/2002, 19/2003 i 54/2004, 32/2019 – presuda Ustavnog suda U-22/2016 i 61/2022) Općinski sud u Širokom Brijegu,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA k.o. SP_ Lise (Lištica), dio SP_ Mokro (Mokro, Trn, Lištica), dio SP_ Britvica (Dobrkovići), dio SP_ Kočerin (dio Gornji Mamići), dio SP_ Crnač (dio Lištica), dio SP_ Rasno (dio Mokro)

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Široki Brijeg po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka zemljišnoknjižnom uredu u Širokom Brijegu u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Širokom Brijegu „Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku BiH” i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH.

Uz podnesak je nužno dostaviti dokaze na kojima temeljite svoje pravo na nekretninama.

Osobe koje polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu navedeni rok na osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose jer se prijavom osigurava aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama, dobivanjem rješenja o upisu i provođenjem upisa tog prava u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekt registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu na adresi Pobijenih franjevaca 1., Široki Brijeg, svakim radnim danom od 08,oo do 13,oo sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Pobijenih franjevaca 1  

88220 ŠIROKI BRIJEG                                                                                      

Predsjednica suda

                                                                                                                       Ivanka Kopilaš

Natrag