Općinski sud u Sarajevu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine ILIJAŠ GRAD, SARAJEVO X I SARAJEVO IV - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Sarajevu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine ILIJAŠ GRAD, SARAJEVO X I SARAJEVO IV

13.12.2016 14:14

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Broj: 065-0-Su-16-002854

Sarajevo, 02.11.2016. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (SI. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Sarajevu

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE

K.O. ILIJAŠ GRAD, K.O. SARAJEVO X I K.O. SARAJEVO IV

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama KO Ilijaš Grad, KO Sarajevo X i KO Sarajevo IV, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o.Ilijaš Grad izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elekronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elekronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu na adresi Ul. Šenoina br. 1 svakim radnim danom od 8:30 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

"OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED Šenoina br.1, 71000 Sarajevo"

                                            

                                                                                                                         PRESJEDNICA SUDA

                                                                                                                     Janja Jovanović

 

Natrag