Općinski sud u Sanskom mostu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE VELEČEVO, RUDENICE, LJUBINE, ZGON, CRLJENI, PLAMENICE, PRHOVO I BUDELJ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Sanskom mostu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE VELEČEVO, RUDENICE, LJUBINE, ZGON, CRLJENI, PLAMENICE, PRHOVO I BUDELJ

16.06.2020 23:16

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU

Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

Broj:022-0-SU-20-000 251

Dana:27.05.2020.godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Sanskom Mostu

                           NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE VELEČEVO, RUDENICE, LJUBINE, ZGON, CRLJENI, PLAMENICE, PRHOVO I BUDELJ

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Velečevo, Rudenice, Ljubine, Zgon, Crljeni, Plamenice, Prhovo i Budelj (samo ną nekretninama koje po avio premjeru nisu završene) po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Sanskom Mostu, Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u novouspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarske općine Velečevo, Rudenice, Ljubine, Zgon, Crljeni, Plamenice, Prhovo i Budelj će se provoditi bez naplate sudske takse, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Sanskom Mostu, na adresi Muse Ćazima Ćatića br.8, kao i u Odjeljenju u Ključu, na adresi Izeta Nanića br. 1, svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Sanskom Mostu, ul. Muse Ćazima Ćatića br.8, 79260 Sanski Most.

                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                Enes Selman

                                                                                             

Natrag