Općinski sud u Orašju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kopanice i Vidovice - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Orašju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kopanice i Vidovice

04.12.2017 12:03

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ORAŠJU
Broj: 025-0-Su-17-000 632
Orašje, 08.11.2017. godine

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Orašju

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KOPANICE I VIDOVICE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Kopanice i Vidovice po novoj izmjeri, a koje odgovaraju nekretninama upisanim u katastarskim općinama SP Kopanice i SP Vidovice po staroj izmjeri, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja podataka za k.o. Vidovice izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.
Prijava prava je prvenstveno u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju na adresi Jug I, Zaobilaznica b.b., svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Orašju, Jug I, Zaobilaznica b.b., 76270 Orašje.

                                                                                                     v.d. PREDSJEDNIKA SUDA
                                                                                                     Željko Živković

Natrag