Općinski sud u Ljubuškom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_KLOBUK - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Ljubuškom NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_KLOBUK

23.10.2020 16:22

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

Zemljišno-knjižni ured

Broj: 063-0- SU-20-000 225

Ljubuški, 21.09.2020. godine

            Natemeljučlana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Ljubuškom

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_KLOBUK

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama k.o. Klobuk Podbrdo, k.o. Klobuk, k.o. Kašće i k.o. Vojnići Dole po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Ljubuškom, „Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku BiH” i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

            Osobe koje polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu navedeni rok na osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koju posjeduje zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Ljubuškom.

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravneo dnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

            Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku. Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekt registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

            Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2, svakim radnim danom od 10:30 do 13.30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

“ OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

Trg dr. Franje Tuđmana 2

88320 Ljubuški”

 

                                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                       Ankica Čuljak

Natrag