Općinski sud u Livnu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI i RAŠĆANI - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Livnu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI i RAŠĆANI

27.02.2023 13:37

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINSKI SUD U LIVNU

Ured za zemljišnoknjižne poslove

Broj: 068-0-Su-23-000 338

Livno, 14.02.2023. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Livnu,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI i RAŠĆANI

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI i RAŠĆANI po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u LIVNU, odjeljenje suda u Tomislavgradu, Ured za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u novouspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarske općine KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI i RAŠĆANI će se provoditi bez naplate sudskih taksi, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u uredu za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Livnu, odjeljenje suda u Tomislavgradu, soba br.7, na adresi Ul. kralja Zvonimira bb, svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Livnu, odjeljenje suda u Tomislavgradu, Ul. kralja Zvonimira bb, 80240 Tomislavgrad.

                                                                                               PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                      Niko Cvitanović

Natrag